"XX yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. 1913-cü il" - 29.04.2021

Tarixində dərc edildi 3 May 2021
Baxış 4 334
1

ictimai.tv/
ictimaitv.official
itv.az/
#İTV
#XXyüzillikfaktlarhadisələrvəinsanlar
#ictimaitv #video #televiziya #baku #videolar #itv

İCTİMAİ TV
Şərh  
  • mamed ismaylov

    mamed ismaylov

    6 gün əvvəl

    Русия Даим азэрбайджана --вэтэнимизэ вэ миллэтимизэ классик вэ хэр джюр мэхв едиджи дюшмэн олуб вэ гэддар хеч вахт Дэйишмэз дюшмэндир ,инди Дэ хеч вахт багышланмаз давам едиджи душмэндир ,хеч вахт биз русияя инанмамалыйыг .ЭГЭР Ширин данышырса ,анд ичирсэ ДЕМЭЛИ далдан даха гизли хэрэкэт едэджэк ,йенэ Дэ чох мэхарэтлэ едир !!!БУНА да йенэ довлэт мэмурларымызын ялтаглыгы ,багышланмаз сатгынлыгла сусмагын нэтиджэсидир ки ДЕМЭЛИ онлар русіянын гэтірдійі намуссузлардыр.онлара халг гэті дйозулмэз джаваб вермэлі ,довлэт --халг гэтірдійі олмалыдыр ...